REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§1
Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy [dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].

2. Właścicielem Sklepu jest: Wydawnictwo „Format-AB” Tomasz Majchrowski, Hanna Elżbieta Majchrowska, Anna Donesz Spółka cywilna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Meander 23, NIP: 951-20-38-370, REGON: 017494345, tel 22 4465908, adres e-mail: wydawnictwo@format-ab.com.pl. Numery wpisów do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Gminy Warszawa-Ursynów: Tomasz Majchrowski: 172648, Hanna Elżbieta Majchrowska: 172525, Anna Donesz: 441243.

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

6. Właściciel sklepu jest zobowiązany dostarczyć zamówiony towar bez wad fizycznych i prawnych.

§2
Zamówienia

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:
a) poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,
b) e-mailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,
c) telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia e-mailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia lub ograniczyć sposób płatności.

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu stanowią ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą złożenia Zamówienia przez Klienta.

§3
Płatności

1. Klient ma do wyboru trzy formy płatności: pobranie (płatność przy odbiorze zamówienia), przelew elektroniczny (Klient bezpośrednio po złożeniu zamówienia jest przekierowany na stronę banku w celu dokonania zapłaty), przelew (przedpłata na rachunek bankowy Sklepu dokonana po złożeniu zamówienia).

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy i wynoszą:
– przy płatności przelewem i zamówieniu o wartości do 300 zł – koszt przesyłki 13,50 zł (10,98 zł + 23% VAT)
– przy płatności za pobraniem i zamówieniu o wartości do 100 zł – koszt przesyłki 14,90 zł (12,11 zł + 23% VAT)
– przy płatności za pobraniem i zamówieniu o wartości od 100 do 300 zł – koszt przesyłki 17,00 zł (13,82 zł + 23% VAT)
– przy zamówieniu o wartości powyżej 300 zł (niezależnie od formy płatności) – przesyłka GRATIS

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

§4
Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD (dostawa tylko na terenie Polski).

2. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.

3. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

§5
Reklamacje

1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru (paragon fiskalny, faktura VAT).

2. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.

3. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 7 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii.

4. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

5. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

§6
Prawo odstąpienia od umowy

1. Na podstawie Ustawy o prawach konsumenta z dn. 30 maja 2014 roku Klient będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne, jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 14 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. Sklep niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy przesyła Klientowi potwierdzenie jego otrzymania w takiej samej formie, w jakiej otrzymał je od Klienta.

4. Klient zwraca towar do Sklepu niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, nie może nosić śladów eksploatacji. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Koszty przesyłki ponosi Klient (wysyłka może nastąpić Pocztą Polską lub poprzez inny podmiot świadczący usługi przewozu rzeczy; koszt przesyłki – według aktualnych cenników tych podmiotów).

5. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.

6. W terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, jednak nie wcześniej niż w dniu otrzymania odesłanego towaru Sklep zwraca Klientowi całą zapłaconą kwotę (w tym koszty dostarczenia). Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient opłacając zamówienie.

7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§7
Ochrona prywatności

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo-promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia.

§8
Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§9
Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.